14 MẪU ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ COVID 19 THEO NGHỊ QUYẾT 42 CỦA CHÍNH PHỦ

Chào các bạn, hiện nay Chính phủ đã có hướng dẫn cụ thể về việc hưởng hỗ trợ covid 19. Công ty TNHH dịch vụ Thuế – Kế toán – Kiểm toán Phạm và Cộng sự chia sẻ với các bạn 14 mẫu đề nghị hưởng hỗ trợ covid 19 như dưới đây.

MẪU 1: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

TÊN DOANH NGHIỆP…….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Tháng ….

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố……………..

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
 2. Tên doanh nghiệp:
 3. Mã số doanh nghiệp:
 4. Địa chỉ:
 5. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG
TT H và tên Phòng, ban, phân xưởng làm vic Loại hợp đồng lao động Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ Số sổ bảo hiểm Thời điểm bắt đầu tạm hoãn, ngh việc không hưởng lương (Ngày tháng năm) Thi gian tạm hoãn HĐLĐ/nghỉ không lương (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm) Số tiền hỗ tr Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ (Tên TK, S TK, Ngân hàng) Ghi chú
                     
                   
  Cộng                  

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: ………………………………….)

 

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội
(Ký tên và đóng dấu)

Xác nhận của tổ chức công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)

Ngày ….tháng….năm….
ĐẠI DIN DOANH NGHIP
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận
– Như trên;
– Lưu: ….
   

Hồ sơ kèm theo gồm có:

 1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;
 2. Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

 

MẪU 02: ĐỀ NGHỊ H TRỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐỀ NGHỊ H TRỢ

(Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………

 1. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH
 2. Tên hộ kinh doanh: …………………………………………………………………..
 3. Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………
 4. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………
 5. Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ……………………………………..
 6. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIN H KINH DOANH
 7. Họ và tên: …………………… Ngày….tháng….năm sinh: ………………………..
 8. Dân tộc: ………………………….. Giới tính: ……………………………………….
 9. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ………………….

Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp ………………………………………………………..

 1. Số điện thoại: ………………………… Địa chỉ email (nếu có) …………………..
 2. Nơi ở hiện nay (1): …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Kể từ ngày …../…../……. đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …….. triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……… xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản……. Số tài khoản tại ngân hàng: ………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn là Bản sao Thông o nộp thuế theo Mu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 2020
NGƯỜI Đ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

MẪU 03: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐỀ NGHỊ H TRỢ

(Dành cho người lao động bị chm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……..

 1. THÔNG TIN V NGƯỜI LAO ĐỘNG
 2. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………
 3. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….
 4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

 1. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

 1. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
 2. Ngày ……/……/2020, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
 3. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: ……… đồng/tháng
 4. Số sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do: …………………

III. THÔNG TIN V TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

 1. Công việc chính: ……………………………………………………………….
 2. Thu nhập hiện nay: …………………… đồng/tháng

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn đề nghị là ………………………….. 1

 

 

……….., ngày …… tháng ….. năm 2020
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 1. Bản sao một trong các giấy tờ sau:

Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Quyết định thôi việc;

Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tht nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

 

MẪU 04: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐỀ NGHỊ H TRỢ

(Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn)…………

 1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 2. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………
 3. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….
 4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

 1. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

 1. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM
 2. Công việc chính 1:

□ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

□ Thu gom rác, phế liệu

□ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa

□ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách

□ Bán lẻ vé số lưu động

□ Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe

 1. Nơi làm việc 2:
 2. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: ……………. đồng/tháng

III. THÔNG TIN V TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

 1. Công việc chính: …………………………………………………………………………….
 2. Thu nhập hiện nay: ……………………….. đồng/tháng.

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày …. tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

….ngày …. tháng …. năm 2020
NGƯỜI Đ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

 1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động
 2. Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh

 

MẪU 05: DANH SÁCH RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC H TRỢ DO ĐẠI DỊCH COVID-19

UBND QUẬN/HUYỆN……

DANH SÁCH RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC H TRỢ DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TT

H và tên Năm sinh Số CMND/Thẻ căn cước công dân Địa chỉ, nơi cư trú NCC đang hưởng trợ cp hàng tháng Trùng đối tượng NCC hoc đối tượng khác trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ghi rõ đối tượng trùng)

Ghi chú

Nam Nữ

NCC đang hưởng TCUĐ hàng tháng (ghi rõ đối tượng)

Thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

                   
                   
                   
 

Tổng cộng:

               

 

NGƯỜI LẬP BIU

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ………
CHỦ TỊCH
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

 1. Ghi số thứ tự từ 1 đến hết
 2. Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng

 1. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân
 2. Ghi chi tiết địa chỉ của đối tượng

7 – 8. Ghi loại đối tượng theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh…

 1. Ghi rõ trùng đối tượng NCC với các đối tượng hỗ trợ khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

MẪU 06: DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TT

H và tên Năm sinh Số CMND/Thẻ căn cước công dân Địa chỉ, nơi cư trú NCC đang hưởng trợ cp hàng tháng Trùng đối tượng NCC hoc đối tượng khác (ghi rõ đối tượng trùng) Số tiền Ký nhận và ghi rõ họ tên

Ghi chú

Nam Nữ

NCC đang hưởng TCUĐ hàng tháng (ghi rõ đối tượng)

Thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

                       
                       
 

Tổng cộng:

                   

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: …………; Số tiền: …………. đồng; Bằng chữ: ………………..

 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 2020
TM. Y BAN NHÂN DÂN CP TNH….
CHỦ TỊCH
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

 1. Ghi số thứ tự từ 1 đến hết
 2. Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

3 – 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng

 1. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân
 2. Ghi chi tiết địa chỉ của đối tượng

7 – 8. Ghi loại đối tượng theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh…

 1. Ghi rõ trùng đối tượng NCC với các đối tượng khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 2. Ghi tổng số tiền nhận theo quy định
 3. Ký ghi rõ họ tên; trong trường hợp người nhà nhận thay thì ghi rõ họ và tên người nhận, quan hệ với người được nhận hỗ trợ
 4. Ghi rõ trong trường hợp đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ

MẪU 07: DANH SÁCH ĐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐƯC H TR DO ẢNH HƯỞNG BỞI DCH COVID-19

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ …….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

….., ngày … tháng … năm 2020

 

DANH SÁCH ĐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐƯC H TR DO ẢNH HƯỞNG BỞI DCH COVID-19

TT

Họ và tên Năm sinh Số CMND/Thẻ căn cước công dân Địa chỉ, nơi cư trú Đối tượng bảo trợ xã hội Kinh phí (nghìn đồng)
Nam Nữ Trợ cấp xã hi hàng tháng

Hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

 

Tổng số

             

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

 

CÁN BỘ LẬP

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

MẪU 08: DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH H TRỢ

Tỉnh……………………

Huyện…………………

Xã…………………………

DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH H TRỢ

TT

Hộ Tổng nhân khẩu trong hộ nghèo Số nhân khẩu được hỗ trợ theo hộ nghèo Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồng Tổng kinh phí hỗ trợ (đồng) Ghi chú
A B 1 2 3 4 = 2 x 3

5

1

– Chủ hộ: Nguyễn Văn A

– Thành viên khác trong hộ:

(Xác định rõ họ và tên các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ nghèo)

         

2

….          
         
 

Tổng cộng

         

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh và phải xác định rõ họ và tên của chủ hộ, các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ nghèo.

 

 

…… ngày ….. tháng …. năm ……
UBND XÃ/HUYỆN/TỈNH ………
(Ký tên và đóng dấu)

 

MẪU 09: DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH H TRỢ

Tỉnh……………………

Huyện…………………

Xã…………………………

DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH H TRỢ

TT

Hộ Tổng nhân khẩu trong hộ cận nghèo Số nhân khẩu được hỗ trợ theo hộ cận nghèo Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồng Tổng kinh phí hỗ trợ (đồng) Ghi chú
A B 1 2 3

4 = 2 x 3

5

1

– Chủ hộ: Nguyễn Thị C

– Thành viên khác trong hộ:

(Xác định rõ họ và tên các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ cận nghèo)

         

2

….          

         
 

Tổng cộng

         

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh và phải xác định rõ họ và tên của chủ hộ, các thành viên trong hộ được nhận hỗ trợ theo hộ cận nghèo.

 

 

…… ngày ….. tháng …. năm ……
UBND XÃ/HUYỆN/TỈNH………
(Ký tên và đóng dấu)

 

MẪU 10: BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH H TRỢ

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HƯỞNG CHÍNH SÁCH H TRỢ

TT

Đơn vị HỘ NGHÈO HỘ CẬN NGHÈO Tổng số nhân khẩu trong hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/ khẩu/tháng x 3 tháng = 750.000 đồng Tổng kinh phí hỗ trợ (đồng)

Ghi chú

Số hộ nghèo

Số nhân khẩu trong hộ nghèo Số nhân khẩu trong hộ nghèo được hỗ trợ Số hộ cận nghèo Số nhân khẩu trong hộ cận nghèo

Số nhân khẩu trong hộ cận nghèo được hỗ trợ

A

B 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 6 8 9 = 7 x 8

10

1

Xã/huyện/tỉnh                    

2

Xã/huyện/tỉnh                    
                       
                       

Ghi chú: Biểu tổng hợp này dùng cho cấp xã/huyện/tỉnh.

 

 

…… ngày ….. tháng …. năm ……
UBND XÃ/HUYỆN/TỈNH………
(Ký tên và đóng dấu)

 

MẪU 11: ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VAY VN Đ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VAY VN Đ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố………..

 1. THÔNG TIN V NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 2. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ kinh doanh/cá nhân1: ………………………..
 3. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….
 4. Điện thoại: ………………………………………………………………………………….
 5. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: …………….

Do…………………………………….. Cấp ngày ……………………………………………

 1. Quyết định thành lập số2: …………………………………………………………………
 2. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3 số: ……………………………………….

Do……………………………………. Cấp ngày ……………………………………………

 1. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4 số: ……………
  thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) …………………………………………………………
 2. Họ và tên người đại diện: ………………………………. Chức vụ: ……………………

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………………

– Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ……………………………………………

 1. Giấy ủy quyền số …………… ngày ………/……/………của ……………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: …………………………………………………………
 2. Các hồ sơ kèm theo:
 3. a) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).
 4. b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người sử dụng lao động lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.
 5. c) Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).
 6. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 7. Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020

– Năm 2019:

+ Tổng doanh thu: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng chi phí: …………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: ……………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: ……………………………………………………………………… đồng

– 3 tháng đầu năm 2020:

+ Tổng doanh thu: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng chi phí: …………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: ……………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: ……………………………………………………………………… đồng

– Thời điểm 31/12/2019, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 1. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

– Tổng số lao động: …………………….người. Trong đó, số lao động đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên đến 31/3/2020 là: ……………………..lao động.

– Số lao động ngừng việc tháng ……./2020: ….. lao động, chiếm …….%/tổng số lao động.

– Tiền lương ngừng việc phải trả tháng …/2020 là: …………….đồng, trong đó:

+ Tiền lương đã trả: …………………..đồng.

+ Tiền lương chưa trả: ……………….đồng.

Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, đã cân đối và sử dụng hết nguồn lực tài chính nhưng không đủ chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động. Chúng tôi có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc trong tháng ……/2020.

III. ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày ….tháng … năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc …………………………………………………………………………,

Đề nghị Ủy ban nhân dân …………………. xác nhận cho ………………… là đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Chúng tôi cam kết:

+ Chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp trên.

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

 

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu NSDLĐ.

….. ngày …… tháng…. năm….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký tên, đóng du)

___________________

1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh

2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài

4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định

 

MẪU 12: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

TÊN ĐƠN VỊ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Tháng …/2020

Tên đơn vị:                              Mã số doanh nghiệp:               Mã số thuế:

Ngành nghề kinh doanh chính:                                               Mức lương tối thiểu vùng áp dụng:

Địa chỉ:                        Tổng số lao động thường xuyên tại doanh nghiệp:                            Tng s lao động bị ngừng việc:

TT

Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh S CMND/ CCCD Phòng/ban/ phân xưởng làm việc Loại hp đồng lao động Mã s bảo hiểm xã hội Thi gian ngừng việc Tổng s tiền lương phải tr (ngàn đng) Số tiền lương đã trả (ngàn đng) S tiền đề nghị vay để trả lương ngừng việc (ngàn đồng) Số tài khoản nhận lương (nếu có) Ngân hàng mở tài khoản

Chữ ký

Nam

Nữ

Từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm

Thời gian (tháng)

1

                             

2

                             

                             

                             

 

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội
(Ký tên và đóng dấu)

Xác nhận của tổ chức công đoàn
(Ký tên và đóng dấu)

Ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
– Ủy ban nhân dân cấp huyện;
– Lưu: ….
   

 

MẪU 13: DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIU KIỆN VAY VN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC THÁNG …/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN…….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIU KIỆN VAY VN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC THÁNG …/2020
(Ban hành kèm theo ………………...)

TT

Tên đơn vị Địa chỉ Mã số thuế Tổng số lao động đóng BHXH Số lao động ngừng việc Số tiền lương đã trả người lao động ngừng việc (triệu đồng)

Số tiền cần vay để trả lương ngừng việc (triệu đồng)

Số lao động

Tỷ lệ %

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)

1

               

2

               

               
 

Tổng cộng

             

 

MẪU 14:

ỦY BAN NHÂN DÂN…….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

DANH SÁCH
NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC
CỦA ĐƠN VỊ ……………………
Tháng …/2020
(Ban hành kèm theo ………………...)

TT

Họ và tên Số sổ bảo hiểm xã hội Thời gian ngừng việc Tiền lương ngừng việc Tài khoản nhận lương
Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Thời gian Phần do đơn vị trả Phần vay NHCSXH Số tài khoản

Ngân hàng

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(9)

1

               

2

               

               
 

Tổng cộng

             

 

Trên đây là 14 mẫu cần thiết cho việc làm hồ sơ hưởng trợ cấp Covid 19. Nếu bạn cần tư vấn cụ thể có thể liên hệ với chuyên gia của Công ty TNHH Dịch vụ Thuế – Kế Toán – Kiểm Toán Phạm và Cộng sự để được hỗ trợ lập hồ sơ. Nếu bạn cần gửi FORM mẫu file WORD xin để lại email comment dưới bài viết này hoặc inbox qua Facebook: https://www.facebook.com/Congtyketoanthue/

===================================================

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như:

 1. Kế toán trọn gói
 2. Kê khai thuế
 3. Tư vấn thuế
 4. Quyết toán thuếTNDN
 5. Lập báo cáo tài chính
 6. Hoàn thiện sổ sách
 7. Hoàn thuế
 8. Thành lập công ty
 9. Giải thể công ty
 10. Thủ tục thuế cho DN mới thành lập

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ – KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN PHẠM VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Số 12, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Email: support@ketoanthuehanoi.vn

Điện thoại: 0902483186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *